:
 

عبارت است از: انشعاب، نصب تابلوی برق و کنتور و .. …
 

تاسیسات آب:
 

آب مصرفی کارخانه شامل آب مصرفی فضای سبز و آب مصرفی پرسنل و آب شتشوی سالنها و.. … می باشد با توجه به محاسبات بخشهای بعد:
 

الف) آب مصرفی فضای سبز: 50 لیتر
 

ب) آب مصرفی پرسنل: 140 لیتر
 

پ) آب شستشوی سالنها و .. .. : 250 لیتر   ج) با احتساب آب خط تولید
 

ملاحظات: به طور کلی روزانه 450 لیتر آب مورد نیاز این شکرت می باشد، که ماهانه می شود 13500 لیتر.
 

نظر به میزان مصرف آب روزانه (که با احتساب 20% اضافی) کمتر از 25 متر مکعب می باشد فرض تامین آب از طریق لوله کشی را داریم.
 

ملاحظات: هزینه انشعاب تجهیزات و اخذ پروانه به طور کل حدود 000/500 تومان می باشد.
 

و هزینه ی آب مصرفی ماهان عبارتست از: 600/48= 30  120  5/13
 

ذخیره سازی آب:
 

با توجه به میزان مصرفی آب روزانه کی منبع زمینی 10 M3 برای ذخیره سازی کافیست.
 

در ضمنبرای تامین آب دستگاه تزریق از آب سرد کن استفاده می شود که سیستم رفت و برگشتی است.